top of page
Tekengebied 2wit.png

Privacy & Algemene voorwaarden

Privacy Policy

SV Reklame, gevestigd aan Zuidhoven 7B 6042PD Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.sv-reklame.nl

Zuidhoven 7B 6042PD Roermond

06 53537250

Ger Verstegen is de Functionaris Gegevensbescherming van SV Reklame Hij/zij is te bereiken via info@sv-reklame.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Reklame verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SV Reklame verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SV Reklame verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sv-reklame.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SV Reklame verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SV Reklame neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SV Reklame) tussen zit. SV Reklame gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

SV Reklame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

SV Reklame deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SV Reklame blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SV Reklame uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. [voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Delen van persoonsgegevens met derden

SV Reklame verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SV Reklame gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SV Reklame gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SV Reklame gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SV Reklame gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sv-reklame.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SV Reklame zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. SV Reklame wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SV Reklame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sv-reklame.nl. SV Reklame heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres

Algemene voorwaarden

Onderstaande leverings- en verkoopvoorwaarden gelden ten allen tijde op al onze transacties.

 

1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk met ons, SV Reklame overeengekomen. 

2. Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts}persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft of wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. - 

3. Door het enkel plaatsen van een order, vervolgopdrachten of de in ontvangstname van de geleverde goederen aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 

4. Afnemer kan zich niet houden aan of anderszins rechten tegenover ons doen gelden terzake van (kennelijke) vergissingen, verschrijvingen, en/of onnauwkeurigheden· in offertes, orderbevestigingen of facturen. De enkele toezending van documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. 

5. Daar waar van toepassing, wordt in de voorwaarden onder "goederen" eveneens verstaan "diensten". 

 

2. AANBIEDINGEN

1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een periode van 30 dagen gestand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. 111Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. 

 

3. OVEREENKOMSTENl. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons tot stand wanneer wij binnen 8 dagen, nadat wij de opdracht tot levering hebben ontvangen, deze bevestigen, dan wel met de uitvoering van de opdracht beginnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze 

door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Voor leveringen c.q, werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend: behoudens schriftelijk tegenbewijs. 

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden. 

6. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de afnemer vooraf overleg plegen. 

7. Wij zijn gerechtigd om overeengekomen kwantiteiten met maximaal 1,0% te verhogen of te verlagen in verband met standaard verpakkingen of minimum kwantiteiten. 

 

4. PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief B.T.W. 

3. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt als prijs voor de bestelde goederen de prijs vermeld in onze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijst. 

4. Wij hebben het recht de prijs te verhogen met het bedrag, waarmee de kosten in verband met de overeenkomst die maanden na het verbindend worden van de order tot de dag van de aflevering stijgen. 

5. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, • indien niet anders vooraf is overeengekomen. 

 

5. LEVERING EN LEVERTIJD

1. Levering van bestellingen geschiedt tegen vooruit betaling of via Creditcard. Bestellingen worden per ommegaande verwerkt en opgestuurd. Mocht er wegens onmacht één of meerdere goederen niet aanwezig zijn, dan zal eerst contact worden opgenomen met besteller alvorens overige goederen worden opgestuurd. Hierbij wordt pas dan overeengekomen de niet voorradige materialen in backorder te nemen danwel te annuleren. 

2. De leveringstermijn gaat in per datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Is betaling of een aanbetaling bij of binnen 15 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst bedongen, dan gaat de leveringstermijn niet in dan na ontvangst van de gehele (aan)betaling. 

3. De afnemer dient bet geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele 

4. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking dient de afnemer bij af levering terstond op de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze administratie is in dit verband beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs. 

5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het onder artikel 11 bepaalde. 111 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. Het niet tijdig kunnen leveren door vervoersproblemen, oorlog, aanslagen, stakingen, produktieproblemen en -fouten en alle andere mogelijkheden die niet in onze macht liggen, zullen ons nimmer aangerekend kunnen worden. In geval van niet tijdige levering zijn wij dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim,- 

7. Op afnemer rust een afnameplicht. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken kunnen wij overgaan tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze rechten. 

 

6. TRANSPORT/ RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zulten dragen. 

2. Het transport van de goederen van bestellingen voor afnemers, anders dan distributeurs, dealers en tussenhandelaren met een netto orderwaarde van minder dan 500 euro exclusief B.T.W. geschiedt steeds voor risico van SV reklame, ook wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Boven dit bedrag zat Sign o' the Times BV uitsluitend schriftelijk aan besteller aangeven dat de goederen door hem verzekerd dienen te worden. Zonder schrifelijke aangifte zal SV Reklame risico overnemen van bestellingen met een netto orderwaarde van 500 euro exclusief BTW. 

3. Het transport van de goederen van bestellingen voor distributeurs, dealers en tussenhandelaren geschiedt ten alten tijde voor het risico van de onder punt 3 genoemden, ongeacht de orderwaarde. 

 

7. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: 

Elke door afnemer en/of SV Reklame en/of toeleveranciers of hulppersonen van SV Reklame rakende, onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de partijen niet meer kan worden verlangd, althans voor zover afnemer en/of SV Reklame terzake geen schuld treft en voor zover deze omstandigheden de nakoming van de overeenkomst bepaaldelijk verzwaren, bemoeilijktt en of vérhinderen. Betalingsonmacht bij afnemer uit welke oorzaak ook geldt niet als overmacht voor de afnemer. 

3. Bij tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van partijen uit de overeenkomst, althans voor zover deze door de overmacht wordt getroffen, opgeschort; bij blijvende overmacht, waarvan sprake is in geval van een overmachtssituatie van langer dan 120 kalenderdagen, kan ieder der partijen de betreffende overeenkomst, althans voor zover deze door de overmacht wordt getroffen, ontbonden verklaren. Bij ontbinding worden reeds verrichte tegenprestaties, althans voor zover die betrekking hebben op het te ontbinden deel van de overeenkomst, ongedaan gemaakt. 

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken. 

5. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn. - 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens algemeen geldende dwingende rechtsregels en algemene rechtsregels van redelijkheid en billijkheid of goede zeden en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsregels en door de afnemer te bewijzen opzet of grove schuld onzerzijds zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard en hoe o,ntstaan dan ook. 

2. Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief B.T.W. van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de afnemer ons uitdrukkelijk en volledig. 

9. RECLAMES Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder n,auwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht(en). Voor facturen geldt 8 dagen na factuurdatum. 

2. Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) of tekortkomingen geldt een uiterste termijn van 3 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 14 dagen na constatering moeten zijn ingediend. Van een gebrek of tekortkoming te dezen is uitsluitend sprake in geval van ondeugdelijk materiaal, onjuiste constructie of montage of afwezigheid van een uitdrukkelijk toegezegde eigenschap. 

3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door.ons in behandeling genomen. 

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de gebreken of tekortkomingen voor onze rekening op te heffen door, naar onze keuze, reparatie of vervanging van de betreffende goederen (diensten), hetzij aan de afnemer een creditfactuur te doen toekomen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

5. De afnemer dient hangende het door ons in te stellen onderzoek de goederen onder zich te houden dan wel, indien wij daarom verzoeken, aan ons te retourneren. De goederen reizen voor eigen risico van de afnemer. De kosten van het onderzoek. inclusief de eventuele transportkosten. 

6. Het indienen van een reclame ontslaat de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. 

7. Tot uiterlijk 6 maanden na aflevering van het desbetreffende goed c.q. de desbetreffende goederen aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade - ontbindingsschade daaronder begrepen -, die de afnemer - naar hij heeft aan te tonen - lijdt als gevolg van een gebrek of tekortkoming in een geleverd goed, zij het voor wat de betreffende overeenkomst of - in geval van een gebrekkige deellevering - de betreffende deellevering betreft in totaal tot maximaal de factuurwaarde 

exclusief B.T.W. van de betreffende overeenkomst c.q. deellevering. Een schade, inclusief voorzienbare toekomstige schade, dient op straffe van verval binnen 14 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan ons te worden medegedeeld. Wordt een schadevordering niet binnen 6 maanden na het ontstaan ervan in rechte geldend gemaakt dan komt deze geheel te vervallen. 

 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Wij (de verkoper) behouden ons het eigendom voor van alle door ons aan de afnemer (de koper) afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomst tèn behoeve van de afnemer door de afnemer te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt het voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze vordering van ons geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die wij jegens de afnemer mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons. 

2. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is ov,ergegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het vierde lid van dit artikel. 

3. Indien de afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, Voorzoveel nodig worden wij beschouwd als door onze afnemer hiertoe onherroepelijk gemachtigd, waar deze zaken zich ook mochten bevinden. Na terugneming zal de afnemer worden, gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 

4. Het is de afnemer toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in bet kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden onder voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te verkopen en over te dragen. 

 

11. BETALING

1. Betaling dient netto-kontant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 21 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 

2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3. In gevallen dat de afnemer: 

- A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een aanzienlijk deel van zijn eigendom wordt gelegd; 

- B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

- C. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; 

- D. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of 'een belangrijk gedeelte daarvan, 

daaronder, begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der vermelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de afnemer op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

8. Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, kunnen wij de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten ontbonden verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zijn wij gerechtigd om de geleverde goederen terug te (doen) halen overeenkomstig het hiervoor bepaalde onder "eigendomsvoorbehoud". 

 

12. RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, dit geldt mede ten aanzien van bedragen waarvoor door ons uitstel van betaling is verleend, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer, te stellen op tenminste 15% (met een minimum van 100,00 euro) van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de afnemer verschuldigd bedrag. 

2. lndien gerechtelijke inning nodig blijkt, is de afnemer de daaraan verbonden kosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand van SV Reklame, verschuldigd. 

 

13. GEDEELTELIJKE TOEPASSING EN WIJZIGING

1. Indien één of meer bepalingen uit onze overeenkomst(en) met onze afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongefdige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 

2. Indien wenselijk of noodzakelijk geacht, zijn wij bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden over te gaan. 

 

14. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

 

15. GESCHILLEN

1. Alle geschillen die tussen afnemer en ons mochten ontstaan en die niet vatbaar zijn gebleken voor een minnelijke schikking zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter . 

2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels 

arbitrage of bindend advies. ' 

Contact; SV Reklame zuidhoven 7 B 6042 PB Roermond (info@sv-reklame.nl

 

bottom of page